27. februar 2021

Konkurskarantæne

- Konkurskarantæne kan spærre for gældssanering

Hummelhof & Vrelits

Konkurskarantæne kan spærre for gældssanering

Hvis du er gået personlig konkurs med en virksomhed, eller du hæfter for et konkursramt selskabs gæld, vil det ofte være relevant at søge gældssanering. Det kan efter omstændighederne ske efter de mere lempelige regler om gældssanering i forbindelse med konkurs. Her skal man imidlertid være opmærksom på, at en konkurskarantæne kan forhindre, at man opnår gældssanering. Det er derfor tilrådeligt at søge rådgivning, hvis du ønsker gældssanering, men samtidig er indstillet til konkurskarantæne. 

Hvis din gæld er så stor, at du ikke har udsigt til at kunne tilbagebetale den inden for den nærmeste årrække, har du muligheden for at søge om gældssanering. Formålet med en gældssanering er, at du som skyldner kan komme ud af en ellers håbløs gæld. En gældssanering kan således gå ud på, at din gæld bortfalder eller nedsættes til et beløb, som du er i stand til at betale. Hvis gælden nedsættes, vil der typisk være en afdragsperiode på 5 år. Dog kan afdragsperioden nedsættes til 3 år, hvis du opnår gældssanering i forbindelse med en konkurs.

Betingelser for at opnå gældssanering

En sag om gældssanering indledes ved, at du som skyldner indleverer en ansøgning til skifteretten. Adgangen til at søge om gældssanering består kun for fysiske personer. Et selskab eller en forening kan således ikke opnå gældssanering.

Der gælder nogle helt grundlæggende forudsætninger for at opnå gældssanering. For det første er det et krav, at du ikke er i stand til og inden for de nærmeste år ingen udsigt har til at kunne tilbagebetale din gæld. Dernæst er det et krav, at gældssaneringen må antages at føre til en varig forbedring af dine økonomiske forhold. Der skal således bestå en realistisk mulighed for, at du kan afvikle på en del af gælden, og at du samtidig er i stand til at opfylde dine fremtidige forpligtelser. Der skal derfor i forbindelse med gældssaneringssagen udarbejdes et budget, som viser dette.

Ud over ovenstående betingelser for at opnå gældssanering nævner konkursloven en række forhold, som kan udelukke gældssanering. Det gælder for det første, hvis dine økonomiske forhold er uafklaret. Det hænger for så vidt sammen med forudsætningen om, at gældssaneringen skal føre til en varig forbedring af skyldnerens forhold. Hvis dine økonomiske forhold er uafklaret, er det svært at sige, om gældssaneringen vil føre til en varig forbedring.

Derudover er gældssanering som udgangspunkt udelukket, hvis du har handlet groft uforsvarligt i dine økonomiske anliggender. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis en stor del af gælden er forbrugsgæld. Gældssanering er herudover som udgangspunkt også udelukket, hvis en ikke uvæsentlig del af gælden er pådraget ved strafbare eller erstatningspådragende forhold. Det samme gælder, hvis du har undladt at afdrage på din gæld, selvom du har haft muligheden, eller hvis du har indrettet dig på en gældssanering. Hvis du således har handlet uforsvarligt i dine økonomiske anliggender, har du som udgangspunkt ikke mulighed for at opnå gældssanering.

Dog ser man også på, hvor gammel gælden er. Hvis det dadelværdige forhold ligger lang tid tilbage, kan der alligevel være mulighed for at opnå gældssanering, selvom du har handlet uforsvarligt. Der vil altid skulle ske en konkret vurdering, hvor gældens alder sammenholdes med handlingens grovhed. Gæld, der er stiftet for mere en 6-8 år siden, vil typisk betragtes som gammel gæld.

Gældssanering i forbindelse med konkurs

Det at være selvstændig erhvervsdrivende er forbundet med større økonomisk risiko end at være lønmodtager. Af samme årsag er der indført særlige regler om gældssanering i forbindelse med konkurs. Disse regler giver skyldnere, som er gået konkurs, en lempeligere adgang til gældssanering. Det samme gælder, hvis du har kautioneret for din erhvervsdrivende ægtefælles/samlevers gæld eller dit selskabs gæld, og ægtefællen/samleveren eller selskabet går konkurs.

Det er som udgangspunkt en betingelse for at anvende regelsættet, at der ansøges om gældssanering, inden skifteretten indkalder til afsluttende skiftesamling i konkursboet. Endvidere er det en betingelse, at gælden i det væsentligste stammer fra erhvervsmæssig virksomhed.

I forhold til årsager, der udelukker gældssanering, er reglerne mere lempelige end de almindelige regler om gældssanering. Gældssanering i forbindelse med konkurs er således som udgangspunkt ikke udelukket, selvom dine økonomiske forhold er uafklaret. Begrundelsen herfor er, at man som skyldner kan stå i en økonomisk overgangsperiode efter, at éns virksomhed er gået konkurs. Derudover er gældssaneringsperioden, hvor man skal afdrage på sin gæld, også kortere. Mens man typisk skal afdrage på sin gæld i en 5-årig periode ved en almindelig gældssanering, inden restgælden bortfalder, er udgangspunktet 3 år ved gældssanering i forbindelse med konkurs.

Ved gældssanering i forbindelse med konkurs gælder dog også nogle yderligere forhold, som kan udelukke gældssanering. Det gælder for det første, hvis du i et ikke uvæsentligt omfang har tilsidesat dine forpligtelser med hensyn til bogføring, momsafregning samt indeholdelse og afregning af A-skat. Det gælder tillige, hvis du i øvrigt har handlet uforsvarligt ved ledelsen af virksomheden i et ikke uvæsentligt omfang.

Konkurskarantæne kan udelukke gældssanering

For den skyldner, der er gået personlig konkurs med en virksomhed, kan gældssanering i forbindelse med konkurs naturligvis være en attraktiv løsning. Af samme årsag er det vigtigt, at ansøgning om gældssanering indleveres, inden skifteretten indkalder til afsluttende skiftesamling i boet.

Groft uforsvarlig adfærd kan som nævnt udelukke gældssanering. Det fremgår direkte af reglerne om gældssanering i forbindelse med konkurs, at manglende bogføring, afregning af skatter m.v. kan udelukke gældssanering. Der er derfor som sådan ikke noget overraskende i, at en pålagt konkurskarantæne kan spærre for gældssanering. Dette er fastslået i flere kendelser, herunder en Østre Landsretskendelse fra 2019 og en Vestre Landsretskendelse fra 2020.

I kendelsen fra Østre Landsret havde skyldneren kautioneret for en stor del af sit selskabs forpligtelser. Selskabet gik konkurs i 2016, og skyldneren blev efterfølgende erklæret personligt konkurs i marts 2017. Senere samme måned blev han pålagt 3 års konkurskarantæne. På den baggrund fandt skifteretten ikke, at der kunne indledes sag om gældssanering. For landsretten gjorde skyldneren gældende, at skifteretten skulle have foretaget en selvstændig prøvelse af, om betingelserne for gældssanering var opfyldt. Synspunktet baserede sig på, at skyldner ikke havde svaret i konkurskarantænesagen, idet han ikke havde haft økonomi til at antage en advokat. Han var derfor blevet pålagt konkurskarantæne uden en egentlig prøvelse af, om betingelserne var opfyldt. Synspunktet vandt imidlertid ikke gehør ved landsretten, der tiltrådte skifterettens kendelse om ikke at indlede en gældssaneringssag.

I Vestre Landsretssagen var skyldner alene pålagt konkurskarantæne i 1½ år. Alligevel blev den pålagte konkurskarantæne udslagsgivende for, at der ikke kunne indledes sag om gældssanering. Vestre Landsret lægger i sin kendelse vægt på, at det fremgik af afgørelsen om konkurskarantæne, at bogføringen var mangelfuld, og at alt regnskabsmateriale ikke var udleveret til kurator. I lighed med kendelsen fra Østre Landsret afviser Vestre Landsret at indlede sag om gældssanering.

Af begge kendelser fremgår det, at der ”for tiden” ikke er rimelig udsigt til, at der kan opnås gældssanering. Hermed indikeres det også, at gældens alder spiller ind. Det kan således ikke antages, at en konkurskarantæne permanent udelukker gældssanering. Ligeledes må det formodes, at længden af konkurskarantæneperiode vil spille ind på afvejningen af den tid, der skal være forløbet, inden skyldneren igen har mulighed for at opnå gældssanering. Sagt med andre ord må skyldneren hurtigere kunne få indledt en sag om gældssanering, hvis konkurskarantæneperioden er af kortere varighed.

I praksis ses det, at skifteretten afviser gældssanering i de tilfælde, hvor der verserer en sag om konkurskarantæne. Man kan argumentere for, at dette ikke er uproblematisk. Når en sag om konkurskarantæne indledes, sker dette på grundlag af kurators begrundede indstilling. Det fremgår af lovforarbejderne, at kurators indstilling kun bør tilsidesættes, hvis den er åbenbart forkert. Endvidere fremgår det direkte af konkursloven, at skyldner ikke kan kære beslutningen om, at der indledes en sag om konkurskarantæne. Det er end ikke et krav, at skyldneren får adgang til at udtale sig om skifterettens beslutning om at indlede en konkurskarantænesag. Når der henses til fristen for at indlede sag om gældssanering i forbindelse med konkurs – dvs. inden skifteretten indkalder til afsluttende skiftesamling i boet – kan skyldner stå med et problem, hvis der forinden er rejst sag om konkurskarantæne, idet sagen om konkurskarantæne måske først er afsluttet, efter at boet er lukket.

De to afgørelser fra henholdsvis Østre og Vestre Landsret viser også, at man ikke nødvendigvis blot kan undlade at svare i sagen, hvis man indstilles til konkurskarantæne. Det ses ofte, at skyldnere, som har “brændt fingrene” på at drive selvstændig virksomhed, ikke svarer i konkurskarantænesager. Dette sker ud fra et rationale om, at de ikke fremover ønsker at drive selvstændig virksomhed. Hvis du således påtænker at søge om gældssanering i denne situation, kan du få et problem, hvis du er pålagt konkurskarantæne, fordi du ikke har svaret i sagen.

Du kan downloade artiklen ved at trykke her.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende konkurskarantæne eller gældssanering i forbindelse med konkurs, er du altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse.

Tim Vrelits Henningsen

Advokat

Lasse Hummelhof

Advokat (H)

Kasper Fuhr Christensen

Advokatfuldmægtig

Scroll to Top