Nyheder

30-04-2021

Konkurskarantæne alene pålagt i 1 år

Skifteretten i Esbjerg pålagde i oktober 2020 en direktør og hendes samlever konkurskarantæne i 2 år. Den 12. februar 2021 blev sagen behandlet ved Vestre Landsret, som bestemte, at konkurskarantænen alene skulle pålægges i 1 år, da kurators indstilling om konkurskarantæne først var indgivet mere end 2 år efter konkursdekretets afsigelse. Sagen viser, at en usædvanlig lang sagsbehandlingstid kan forkorte karantæneperioden ned til 1 år, men at man ikke nødvendigvis slipper for konkurskarantæne, selvom kurator har overskredet fristerne i konkursloven.

Sagen tog sin begyndelse i oktober 2016, da virksomheden blev erklæret konkurs. Der var tale om en handelsvirksomhed inden for branchen gaveartikler og brugskunst. I februar 2019 blev den tidligere ejer og direktør af virksomheden indstillet til konkurskarantæne. Det samme gjorde hendes samlever, som havde stået i spidsen for virksomheden i en periode på 5 år. Skifteretten skulle i den forbindelse tage stilling til, hvorvidt det forhold, at kurator havde overskredet fristerne i konkurslovens § 125 kunne betyde, at der ikke var belæg for at pålægge konkurskarantæne, og dernæst, om perioden for konkurskarantænen skulle være kortere end 3 år, som er lovens udgangspunkt.

Fristerne i konkurslovens § 125

I forbindelse med indtræden af en konkurs, udpeger skifteretten en kurator, som skal varetage boets behandling. Kurator skal løbende redegøre for boets behandling og skal i den forbindelse udsende cirkulæreskrivelser til skifteretten og kreditorerne. Dette følger af konkurslovens § 125. Den første kortfattede cirkulæreskrivelse skal udsendes inden 3 uger efter konkursdekretets afsigelse. Dernæst skal kurator inden 4 måneder efter konkursdekretet fremsende en mere dybdegående cirkulæreskrivelse, som bl.a. skal indeholde en statusoversigt og en redegørelse for afvigelser i forhold til den konkursramte virksomheds seneste regnskab. Det er også i denne redegørelse, at kurator skal afgive en begrundet indstilling om, hvorvidt der er grundlag for at indlede sag om konkurskarantæne mod nogen. Hvis kurator ikke kan fremskaffe tilstrækkelige oplysninger til brug for indstillingen, skal en sådan indstilling om konkurskarantæne afgives hurtigst muligt og senest i forbindelse med næstkommende redegørelse, der ligger 6 måneder senere (dvs. i alt 10 måneder efter konkursens indtræden). Dog gælder fristen ikke, hvis den, der skal pålægges konkurskarantæne, i væsentlig grad har modarbejdet kurators undersøgelser.

Spørgsmålet i sagen var derfor bl.a., om det forhold, at kurator først havde indstillet til konkurskarantæne over 2 år efter konkursens indtræden, skulle føre til frifindelse.

Skifterettens afgørelse

Skifteretten fandt, at den tidligere direktør og hendes samlever skulle pålægges konkurskarantæne efter konkurslovens § 157. Ifølge bestemmelsen kan den, der senere end 1 år før fristdagen har deltaget i ledelsen af ”skyldnerens virksomhed”, pålægges konkurskarantæne, hvis det må antages, at den pågældende, på grund af groft uansvarlig forretningsførelse, er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

I forhold til længden af konkurskarantæneperioden havde de sagsøgte gjort gældende, at der skulle foretages en indskrænket fortolkning af bestemmelsen i § 125, stk. 3. De sagsøgte mente således, at de skulle frifindes for påstanden om konkurskarantæne, da kurator havde overskredet såvel 4-månedersfristen som 6-månedersfristen i § 125, hvilket ikke kunne begrundes med, at de sagsøgte i væsentlig grad havde modarbejdet kurator i forbindelse med kurators undersøgelser.

Skifteretten fastslog imidlertid, at der til trods for, at fristerne var overskredet, kunne pålægges konkurskarantæne. Perioden for konkurskarantænen blev af skifteretten fastsat til 2 år, jf. konkurslovens § 158. Heraf fremgår, at konkurskarantæne kan pålægges for en kortere periode end 3 år, hvis særlige grunde taler for det. Begrundelsen herfor var den lange tid, der var forløbet siden konkursdekretets afsigelse.

Landsrettens afgørelse

For Landsretten var spørgsmålet tillige, hvorvidt de sagsøgte kunne pålægges konkurskarantæne, eftersom kurator ikke havde overholdt fristerne i § 125, stk. 3. Her blev det bl.a. afgørende, at det fremgår af lovens forarbejder, at kurators eventuelle overskridelse af 4-månedersfristen ikke har præklusiv virkning i forhold til muligheden for at rejse sag om pålæg af konkurskarantæne. Landsretten fandt på baggrund heraf, at man ikke alene på baggrund af fristoverskridelsen kan frifinde de sagsøgte for påstanden om konkurskarantæne – heller ikke selvom 10-månedersfristen også er overskredet.

Begrundelsen for, at konkurskarantæne alene blev pålagt i 1 år, var, at Landsrettens kendelse faldt mere end 4 år efter, at konkursdekret blev afsagt, sammenholdt med, at kurator først indstillede til konkurskarantæne mere end 2 år efter konkursdekretets afsigelse. Dermed forelå der altså de nødvendige særlige grunde for, at konkurskarantænen alene skulle pålægges i 1 år, jf. konkurslovens § 158.

Landsretten har dermed slået fast, at en overskridelse af fristerne i § 125 ikke nødvendigvis fører til frifindelse for en påstand om konkurskarantæne. Til gengæld kan en usædvanlig lang sagsproces føre til, at der alene pålægges konkurskarantæne i 1 år. Da perioden for konkurskarantænen først løber fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er endelig, kan man også argumentere for, at det ville være urimeligt, hvis der pålagdes en længere karantæneperiode så lang tid efter dekretets afsigelse.

Kontakt

Hvis du er involveret i en konkurs eller i øvrigt har spørgsmål om konkurskarantæne, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse. 

Tim Vrelits Henningsen

Advokat

Lasse Hummelhof

Advokat (H)

Kasper Fuhr Christensen

Advokatfuldmægtig

Om os

Konkurskarantæne.com

v/Advokatfirmaet Hummelhof & Vrelits

CVR-nr. 41274778

70 44 44 33

post@advokat-hv.dk

Åbningstider

Mandag – torsdag:

Fredag: 

08.00-16.00

08.00-15.30

Telefoniske henvendelser:

Alle dage 08.00-17.00

Adresser

RANDERS

St. Kirkestræde 2, 1. 

8900 Randers C

STØVRING

Østre Allé 6

9530 Støvring

Scroll to Top