Nyheder

02-05-2021

Personlige restskatter medførte ikke konkurskarantæne

En ny opsigtsvækkende kendelse fra Østre Landsret viser, at der i sager om konkurskarantæne skal sondres mellem personlige skatter på den ene side og virksomhedsrelevante skatter og afgifter på den anden side, f.eks. A-skat, AM-bidrag og moms. Sagen drejede sig om en enkeltmandsvirksomhed, der blev erklæret konkurs i 2020. Der var løbende sket indberetning og indbetaling af A-skat, AM-bidrag og moms, ligesom der løbende var foretaget bogføring i virksomheden. Spørgsmålet var herefter om en betydelig, personlig restskat (B-skat) kunne medføre konkurskarantæne. Det mente Landsretten ikke, og skyldner blev derfor frifundet.

Konkurskarantæne kan pålægges den, der det seneste år forud for konkursens indtræden (fristdagen) har deltaget i ledelsen af den konkursramte virksomhed, hvis vedkommende har udvist groft uansvarlig forretningsførelse og derfor må antages at være uegnet til at lede en erhvervsvirksomhed.

Forud for indførelsen af reglerne om konkurskarantæne blev det overvejet, hvad der skal forstås ved groft uansvarlig forretningsførelse. Herunder blev det overvejet, om der i lovteksten skulle opregnes en række typiske eksempler på groft uforsvarlig forretningsførelse. Man valgte at afstå fra denne løsning, men har i stedet i forarbejderne opregnet en række typetilfælde. Groft uforsvarlig adfærd kan f.eks. bestå i stråmandsvirksomhed, manglende bogføring, påtagelse af uacceptable risici samt manglende indberetning og afregning af skatter og afgifter.

Landsrettens begrundelse og resultat

I sagen fra Østre Landsret var spørgsmålet primært, om manglende afregning af personlige skatter kunne medføre konkurskarantæne. De konkrete omstændigheder i sagen var, at en pizzeriaejer havde drevet virksomhed i personligt regi siden 2012. I regnskabsåret 2019 var der et positivt resultat i virksomheden på ca. 700.000 kr., hvoraf skyldneren hævede 639.000 kr. I januar 2020 blev han erklæret personlig konkurs, og der blev efterfølgende rejst en sag om konkurskarantæne. Under sagen blev det lagt til grund, at der løbende var foretaget bogføring, ligesom der løbende var sket indberetning og indbetaling af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms. Spørgsmålet var herefter, om den manglende afregning af personlige skatter kunne medføre konkurskarantæne. Kurator gjorde i den forbindelse gældende, at betaling af personlige skatter, der er en konsekvens af et positivt driftsresultat, er en forpligtelse, der følger driften af virksomheden. Undladelse af at betale disse skatter gennem en længere årrække var efter kurators opfattelse udtryk for groft uforsvarlig forretningsførelse. 

I sin stillingtagen til dette spørgsmål kommer Landsretten ind på den betænkning, der blev afgivet af Konkursrådet forud for indførelsen af reglerne om konkurskarantæne. I betænkningen udtaler Konkursrådet bl.a., at det må anses som groft uforsvarligt, hvis man i væsentligt omfang har tilsidesat sine forpligtelser med hensyn til angivelse af moms og A-skat, eller man gennem længere tid ikke har afregnet moms og A-skat. Omvendt anfører Konkursrådet, at det normalt ikke vil kunne begrunde en konkurskarantæne, hvis virksomheden har tilsidesat disse pligter den sidste korte periode før ophør af virksomhedens drift. 

Landsretten bemærkede herefter, at der ikke i forarbejderne er omtalt en situation som den foreliggende, hvor pågældende har oparbejdet en betydelig personlig restskat. Da der således ikke var støtte for at antage, at ”groft uansvarlig forretningsførelse” også omfatter personlige forhold, såsom afregning af personlige skatter, frifandt Landsretten skyldneren. Skifteretten var ligeledes nået frem til dette resultat.

Det ses undertiden, at kurator påberåber sig manglende betaling af personlige skatter som grundlag for konkurskarantæne. Kendelsen vil derfor givetvis få betydning i en række sager om konkurskarantæne, hvor der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, og hvor ejeren er erklæret personlig konkurs.

Kommentar til kendelsen

Det ses undertiden, at kurator påberåber sig manglende betaling af personlige skatter som grundlag for konkurskarantæne. Kendelsen vil derfor givetvis få betydning i en række sager om konkurskarantæne, hvor der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, og hvor ejeren er erklæret personlig konkurs.

Kontakt

Hvis du er involveret i en konkurs eller i øvrigt har spørgsmål om konkurskarantæne, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse. 

Tim Vrelits Henningsen

Advokat

Lasse Hummelhof

Advokat (H)

Kasper Fuhr Christensen

Advokatfuldmægtig

Om os

Konkurskarantæne.com

v/Advokatfirmaet Hummelhof & Vrelits

CVR-nr. 41274778

70 44 44 33

post@advokat-hv.dk

Åbningstider

Mandag – torsdag:

Fredag: 

08.00-16.00

08.00-15.30

Telefoniske henvendelser:

Alle dage 08.00-17.00

Adresser

RANDERS

St. Kirkestræde 2, 1. 

8900 Randers C

STØVRING

Østre Allé 6

9530 Støvring

Scroll to Top