Ordbog

Nedenfor har vi samlet en række af ofte forekommende termer, som man kan støde på i forbindelse med sager om konkurskarantæne samt erhvervsret i øvrigt. 

Ordbog

A

Aktieselskab: Et kapitalselskab, hvor kapitalejernes indskudskapital er fordelt på aktier. Aktier kan udbydes til offentligheden. Kapitalejerne hæfter alene med deres indskud i selskabet. Minimumskapitalen udgør 400.000 kr. 

Anpartsselskab: Et kapitalselskab, hvor kapitalejernes indskudskapital er fordelt på anparter. Anpartsselskaber kan ikke udbyde deres kapitalandele til offentligheden. Kapitalejerne hæfter alene med deres indskud i selskabet. Minimumskapitalen udgør 40.000 kr. 

Ansvarligt lån: Pengelån, hvor kreditor ifølge aftale er efterstillet i forhold til øvrige kreditorer. Lånet kan derfor udgøre et supplement til virksomhedens egenkapital.

A-skat: Foreløbig skat, som betales af A-indkomst, og som opkræves ved indeholdelse i den skattepligtiges indkomst. En arbejdsgiver har eksempelvis pligt til at indeholde A-skat i forbindelse med udbetaling af løn til sine ansatte.

B

Betalingsstandsning: Tidligere ordning, hvor en skyldner kunne foretage anmeldelse til skifteretten om, at man havde standset sine betalinger pga. manglende betalingsevne. Ordningen blev afskaffet ved en lovændring i 2011 i forbindelse med indførsel af reglerne om rekonstruktion. 

B-skat: Foreløbig skat, som betales af B-indkomst, hvor der ikke indeholdes skat og AM-bidrag inden udbetaling. Selvstændiges indkomst samt honorarer er eksempler på B-indkomst. 

C

Carry back: Muligheden for at tilbageføre et skattemæssigt underskud.

D

Datterselskab: Et selskab, der er underlagt bestemmende indflydelse af et moderselskab.

Dekretdag: Den dag, hvor skifteretten har afsagt konkursdekret over et selskab eller en person. Ved afsigelse af dekret mister skyldneren retten til at råde over sine aktiver. Konkursdekretet bekendtgøres i Statstidende. Efter udløbet af det døgn, hvori bekendtgørelse i Statstidende om konkursen har fundet sted, har skyldnerens urådighed virkning over for enhver. 

E

Ejendomsforbehold: En bestemmelse i en købsaftale, hvorefter sælgeren har ret til at tage det solgte tilbage, hvis køberen ikke betaler købesummen.

F

Fordringshaver: En fysisk eller juridisk person, som har et krav mod en anden (synonym med kreditor).

G

Gældssanering: Ordning hvor skyldnerens gæld eftergives helt eller delvist. I forbindelse med en gældsnedsættelse kan der træffes bestemmelse om henstand med og afdragsvis betaling af den resterende del af gælden.

H

Hæftelse: Juridisk term for en økonomisk forpligtelse, som påhviler en fysisk eller juridisk person.

I

Individualforfølgning: En enkelt kreditors retsforfølgning mod en skyldner.

Illikviditet: Betegnelse for det forhold, at man ikke kan honorere sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder.  

Insolvens: Betegnelse for det forhold, at man ikke er i stand til at fyldestgøre sine kreditorer. Insolvensbegrebet refererer primært til illikviditet, men kan undertiden også referere til insufficiens. 

Insufficiens: Betegnelse for det forhold, at éns aktiver overstiger éns passiver.

J

Juridisk person: Retlig enhed, f.eks. et kapitalselskab (eks.: aktie- eller anpartsselskab o.l.) eller en sammenslutning af fysiske personer (eks.: en forening)

K

Kapitalselskab: Et anpartsselskab eller et aktieselskab, herunder et partnerselskab. I et kapitalselskab hæfter ejerne ikke personligt men alene med den indskudte kapital. 

Konkurs: Retsforfølgning (universalforfølgning) mod en insolvent skyldner, hvorved hele hans formue inddrages til fyldestgørelse af hans kreditorer.

Konkursdekret: Skifterettens afgørelse om, at konkursen indtræder. Konkursdekretet offentliggøres i Statstidende.

Konkurskarantæne: Rettighedsfrakendelse, hvorefter et tidligere ledelsesmedlem i en konkursramt virksomhed kan frakendes retten til fremover at deltage i ledelsen af en virksomhed med begrænset hæftelse. Samtidig afregistreres man i CVR-registret som ledelsesmedlem i øvrige selskaber, ligesom man registreres i Konkurskarantæneregistret. Konkurskarantæne pålægges som udgangspunkt for en periode på 3 år. Overtrædelse af en pålagt konkurskarantæne kan udløse en række yderligere sanktioner.

Konkurskarantæneregistret: Hvis man bliver pålagt konkurskarantæne, registreres man samtidig i Erhvervsstyrelsens konkurskarantæneregister. Personer i dette register kan ikke blive registreret som medlem af ledelsen i et erhvervsdrivende selskab og kan ikke registreres hos Skattestyrelsen som arbejdsgiver.

Konkursordenen: Betegnelse for den opstilling i klasser, som foretages, når kreditorerne anmelder krav i et konkursbo. De enkelte klasser fremgår af konkurslovens §§ 93-98. Princippet er herefter, at ingen senere klasse får del i konkursboets aktivmasse, førend alle tidligere klasser er 100% fyldestgjort.

Kurator: Bestyreren af et konkursbo. Kurator udpeges af skifteretten og har bl.a. til opgave at sikre boets aktiver, varetage konkursboets interesser samt repræsentere boet udadtil. 

L

Legal ejer: Legale ejere er personer og virksomheder, der har stemmerettigheder eller kapital i en virksomhed. Alle personer og virksomheder, der råder over mere end 5 % af et selskabs kapital eller stemmeret, skal registreres. Hvis ingen ejer mere end 5 %, skal virksomheden erklære dette.

Likvidation: Opløsning af et selskab. Dette kan ske frivilligt, f.eks. ved en betalingserklæring, jf. selskabslovens § 216, eller en mere formaliseret procedure, hvor likvidationen anmeldes til Erhvervsstyrelsen, og selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav. Der kan også være tale om en tvangslikvidation, hvor Erhvervsstyrelsen anmoder skifteretten om at opløse et selskab, fordi selskabet ikke har levet op til én eller flere selskabsretlige pligter. 

M

Moderselskab: Et kapitalselskab, som har en bestemmende indflydelse over en eller flere datterselskaber. 

N

Nærtstående: I konkurslovens § 2 defineres “nærtstående” på følgende måde:

1) ægtefæller, slægtninge i op- og nedstigende linjer, søskende, de nævnte personers ægtefæller og andre personer, der har stået hinanden særlig nær,

2) et selskab og en person, såfremt personen eller dennes nærtstående direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af selskabets kapital,

3) to selskaber, såfremt det ene eller dettes nærtstående direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af det andet selskabs kapital, eller såfremt en væsentlig del af begge selskabers kapital direkte eller indirekte ejes af samme person eller selskab eller af indbyrdes nærtstående personer eller selskaber,

4) andre personer, selskaber eller organisationer, som har tilsvarende interessefællesskab som under nr. 2 eller 3 angivet.

O

Omstødelse: Et retsmiddel, som f.eks. tilkommer et konkursbo, hvorefter en aftale med eller disposition i forhold til en skyldneren tilsidesættes, fordi der er sket en forringelse af boets aktiver eller en forrykkelse af retsstillingen mellem kreditorerne. Konkurslovens kapitel 8 indeholder reglerne om omstødelse i relation til konkursboer.

P

Partnerselskab: Et kommanditselskab, jf. lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 2, stk. 2, hvor kommanditisterne i selskabet har indskudt en bestemt kapital, som er fordelt på aktier.

R

Reel ejer: En fysisk person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne i et selskab. Den nødvendige bestemmende indflydelse foreligger som udgangspunkt, når man ejer eller kontrollerer mere end 25% af selskabet.

Rekonstruktion: Ordning, hvorefter en fysisk eller juridisk person, der er insolvent, med hjælp fra en rekonstruktør og en regnskabskyndig tillidsmand udpeget af skifteretten forsøger at frasælge en del af virksomheden og/eller akkordere gælden med henblik på at undgå konkurs. Hvis rekonstruktionsbestræbelserne mislykkes, overgår skyldneren til konkursbehandling. 

S

Sagsomkostninger: Udgifter forbundet med at føre en retssag, f.eks. retsafgift og advokatsalær. Den tabende part i en retssag skal – ud over at bære egne omkostninger – som udgangspunkt også erstatte modparten dennes omkostninger efter nogle på forhånd fastsatte takster. I sager om konkurskarantæne bærer statskassen omkostningerne, hvis der sker frifindelse. 

T

Tvangsopløsning: Se likvidation.

U

Universalforfølgning: Kreditorforfølgning, der er rettet mod hele skyldnerens formue, og som foretages på vegne af alle kreditorer. Konkurs er et eksempel på universalforfølgning. 

V

Virksomhedsregistret: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-registret) føres af Erhvervsstyrelsen og har bl.a. til formål at identificere erhvervsmæssige virksomheder med et CVR-nr. 

Scroll to Top