Love og regler

Regler om drift af virksomhed og konkurs

De fleste konkurskarantænesager omhandler også overtrædelse af regler i speciallovgivningen. Selvom det ikke er muligt udtømmende at angive de regler, som ledelsen skal påse, er det ofte de samme temaer, der går igen i sager om konkurskarantæne. Det kan f.eks. være reglerne i bogføringsloven, selskabsloven samt skatte- og afgiftslovgivningen. 

På denne side har vi forsøgt at opregne nogle af de love og regler, der ofte er et tema i sager om konkurskarantæne. Disse regler skal man derfor især være opmærksom på som ledelsesmedlem. 

Rækkevidden af kravene til det enkelte ledelsesmedlem vil i øvrigt afhænge af, om man er medlem af bestyrelsen eller direktionen. Det skyldes, at direktionen skal varetage den daglige ledelse af virksomheden, mens bestyrelsen skal varetage den overordnede strategiske ledelse samt føre et mere overordnet tilsyn, bl.a. med direktionen.

BKG Konkurskarantæneregister

Senest opdateret 10.08.2020

Reglerne om konkurskarantæneregisteret findes i nedenstående bekendtgørelse: 

Bekendtgørelse om førelse af et register over pålagte konkurskarantæner:

I medfør af § 169, stk. 2, i konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 217 af 15. marts 2011, som ændret ved lov nr. 429 af 1. maj 2013, og efter forhandling med justitsministeren fastsættes:

Formål

§ 1

Stk. 1. Erhvervsstyrelsen fører et register over personer, der er pålagt konkurskarantæne (konkurskarantæneregistret).

Stk. 2. Formålet med registret er at hindre, at personer, der er pålagt konkurskarantæne, registreres som ledelsesmedlemmer i visse erhvervsvirksomheder, jf. § 7, og sikre, at eventuelle eksisterende registreringer i systemet af de pågældende personer som ledelsesmedlemmer afregistreres.

Stk. 3. Formålet med registret er endvidere, at andre offentlige myndigheder, jf. §§ 8, 10 og 11, kan få oplyst, om en person er pålagt konkurskarantæne, når det er nødvendigt for varetagelsen af disse myndigheders opgaver.

§ 2

Stk. 1. Indberetning til registret af pålagte konkurskarantæner foretages hurtigst muligt af den skifteret, der har truffet afgørelse i sagen i første instans.

Stk. 2. Indberetning efter stk. 1 foretages, når afgørelsen om konkurskarantænen er endelig, jf. konkurslovens § 164.

§ 3

Stk. 1. Skifteretten skal for hver konkurskarantæne indberette følgende oplysninger:

1) den karantænepålagte persons CPR-nr.,

2) kendelsens dato,

3) tidspunktet for hvornår afgørelsen om konkurskarantæne er endelig,

4) konkurskarantænens varighed,

5) omfanget af konkurskarantænen, jf. konkurslovens § 159,

6) hvilken ret der har truffet afgørelse, og

7) afgørelsens journalnummer.

Stk. 2. For personer, der ikke har dansk CPR-nr., indberettes for hver karantæne den pågældendes fulde navn, adresse og fødselsdato. Er det ikke muligt for skifteretten at indberette de i 1. pkt. nævnte oplysninger, bør skifteretten indberette den pågældendes statsborgerskab ved fødslen, entydigt identifikationsnummer fra nationalt identifikationskort, udlændingenummer eller lignende. Skifteretten kan i alle tilfælde indberette de i 2. pkt. nævnte oplysninger. Pasnummer kan ikke træde i stedet for identifikationsnummer.

§ 4

Stk. 1. Hvis virkningerne af en konkurskarantæne stilles i bero, jf. konkurslovens § 164, stk. 4, indberetter skifteretten oplysning herom samt tidspunktet for berostillelsen.

Stk. 2. Skifteretten sikrer, at berostillelsen ophæves, hvis kære ikke sker rettidigt.

Stk. 3. Skifteretten opdaterer, jf. § 3, eller sletter indberetningen i registret, når der på ny er truffet afgørelse i sagen.

§ 5

Opdatering af oplysningerne i konkurskarantæneregistret om en konkret konkurskarantæne ophører to år efter udløbet af karantænen. Oplysningerne overføres på dette tidspunkt til en database over historiske oplysninger hos Erhvervsstyrelsen.

§ 6

Ved tvivl om de indberettede oplysninger kan Erhvervsstyrelsen rette henvendelse til den skifteret, jf. § 2, der har foretaget indberetningen.

Registrering som ledelsesmedlem

§ 7

Stk. 1. Erhvervsstyrelsen sikrer, at en person, der er pålagt en konkurskarantæne, ikke kan registreres som ledelsesmedlem i en erhvervsvirksomhed, der er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system i henhold til selskabslovgivningen eller den finansielle lovgivning.

Stk. 2. Bliver en person pålagt konkurskarantæne, afregistreres personens eksisterende registreringer som ledelsesmedlem i en erhvervsvirksomhed, jf. stk. 1. De relevante erhvervsvirksomheder modtager meddelelse herom fra Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3. Såfremt erhvervsvirksomheden, jf. stk. 1, efter afregistrering af den pågældende person efter stk. 2, ikke har den i henhold til lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov fornødne ledelse, igangsættes den opløsningsprocedure, der gælder for den pågældende virksomhedstype.

Stk. 4. Ved ledelsesmedlem forstås direktør, bestyrelsesmedlem, tilsynsrådsmedlem, likvidator, filialbestyrer, generalagent eller lignende person, der faktisk varetager ledelsesbeføjelser, eller suppleanter for disse personer.

Videregivelse af oplysninger

§ 8

Stk. 1. Når en kendelse om at pålægge en person konkurskarantæne efter konkurslovens § 159, 2. pkt., er indberettet til konkurskarantæneregistret af skifteretten, videregiver Erhvervsstyrelsen de indberettede oplysninger til SKAT.

Stk. 2. Når en person, der er pålagt konkurskarantæne efter konkurslovens § 159, 2. pkt., ansøger om at blive momsregistreret eller registreret som arbejdsgiver via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk, underretter Erhvervsstyrelsen SKAT herom med angivelse af de oplysninger, som er registreret om den pågældende i konkurskarantæneregistret.

Stk. 3. Ændres en konkurskarantæne efter konkurslovens § 159, 2. pkt., eller sættes den i bero, jf. konkurslovens § 164, stk. 4, giver Erhvervsstyrelsen SKAT oplysning herom.

§ 9

Stk. 1. SKAT sikrer, at en person, der er pålagt konkurskarantæne efter konkurslovens § 159, 2. pkt., ikke kan blive momsregistreret eller registreret som arbejdsgiver, medmindre den pågældende over for SKAT godtgør, at vedkommende ikke deltager i og ikke forventer at skulle deltage i ledelsen af den pågældende erhvervsvirksomhed.

Stk. 2. Er en person pålagt konkurskarantæne efter konkurslovens § 159, 2. pkt., afregistreres personens eksisterende momsregistreringer og registreringer som arbejdsgiver, medmindre den pågældende over for SKAT godtgør, at vedkommende ikke deltager i og ikke forventes at skulle deltage i ledelsen af den omhandlede erhvervsvirksomhed.

§ 10

Politiet og anklagemyndigheden kan indhente oplysninger i konkurskarantæneregistret, når det er nødvendigt til brug for efterforskning af en anmeldelse eller en straffesag.

§ 11

Stk. 1. Skifteretterne kan indhente oplysninger i konkurskarantæneregistret, når det er nødvendigt til brug for behandlingen af sager ved skifteretten.

Stk. 2. Skifteretten kan på anmodning fra en rekonstruktør eller kurator indhente og videregive oplysninger fra konkurskarantæneregistret, når det efter skifterettens vurdering er nødvendigt for rekonstruktørens eller kuratorens varetagelse af sit hverv.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen giver skifteretterne adgang til løbende at indhente oplysninger i registret om konkrete personer.

§ 12

Erhvervsstyrelsen kan, ud over hvad der følger af §§ 8, 10 og 11, kun videregive personoplysninger fra konkurskarantæneregistret og den historiske database, hvis det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov.

Ikrafttrædelsen

§ 13

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

De nærmere regler fremgår af BEK nr. 1510 af 13/12/2013. Du kan finde reglerne i bekendtgørelsen ved at klikke her.

Scroll to Top