Love og regler

Regler om drift af virksomhed og konkurs

De fleste konkurskarantænesager omhandler også overtrædelse af regler i speciallovgivningen. Selvom det ikke er muligt udtømmende at angive de regler, som ledelsen skal påse, er det ofte de samme temaer, der går igen i sager om konkurskarantæne. Det kan f.eks. være reglerne i bogføringsloven, selskabsloven samt skatte- og afgiftslovgivningen. 

På denne side har vi forsøgt at opregne nogle af de love og regler, der ofte er et tema i sager om konkurskarantæne. Disse regler skal man derfor især være opmærksom på som ledelsesmedlem. 

Rækkevidden af kravene til det enkelte ledelsesmedlem vil i øvrigt afhænge af, om man er medlem af bestyrelsen eller direktionen. Det skyldes, at direktionen skal varetage den daglige ledelse af virksomheden, mens bestyrelsen skal varetage den overordnede strategiske ledelse samt føre et mere overordnet tilsyn, bl.a. med direktionen.

Selskabsloven (ledelsens pligter)

Senest opdateret 10.08.2020

Selskabsloven indeholder en række regler, som skal påses af selskabets ledelse. Disse står spredt i selskabsloven, og nedenfor er kun nævnt den generelle beskrivelse af henholdsvis bestyrelsens, tilsynsrådets og direktionens opgaver i selskabslovens kapitel 7, da der nu og da henvises til ledelsens manglende overholdelse af disse i forbindelse med pålæg af konkurskarantæne. Nedenstående bestemmelser er således ikke en udtømmende opregning af ledelsens pligter ifølge selskabsloven.

Derudover bemærkes det, at kredsen af ledelsesmedlemmer er videre afgrænset i reglerne om konkurskarantæne, idet der ifølge Bekendtgørelse om førelse af et register over pålagte konkurskarantæner § 7 forstås følgende ved et “ledelsesmedlem”: Direktør, bestyrelsesmedlem, tilsynsrådsmedlem, likvidator, filialbestyrer, generalagent eller lignende person, der faktisk varetager ledelsesbeføjelser, eller suppleanter for disse personer.

Selskabsloven:

Kapitel 7: Kapitalselskabets ledelse m.v.

Bestyrelsens opgaver:

§ 115

I kapitalselskaber, der har en bestyrelse, skal denne ud over at varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed påse, at

1) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er tilfredsstillende,

2) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,

3) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold,

4) direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og

5) kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

Tilsynsrådets opgaver:

§ 116

I kapitalselskaber, som har et tilsynsråd, skal tilsynsrådet påse, at

1) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er tilfredsstillende,

2) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,

3) tilsynsrådet løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold,

4) direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og

5) kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og tilsynsrådet er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

Direktionens opgaver:

§ 117

Stk. 1. I kapitalselskaber, der ledes efter § 111, stk. 1, nr. 1, varetager direktionen den daglige ledelse af kapitalselskabet. Direktionen skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter kapitalselskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for kapitalselskabets virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition.

Stk. 2. I kapitalselskaber omfattet af § 111, stk. 1, nr. 2, skal direktionen varetage såvel den overordnede og strategiske ledelse som den daglige ledelse. Direktionen skal desuden sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed.

§ 118

Stk. 1. Direktionen skal sikre, at kapitalselskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

Stk. 2. Direktionen skal herudover sikre, at kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder. Direktionen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

De nærmere regler fremgår af LBK nr. 763 af 23/07/2019 som ændret ved lov nr. 1374 af 13/12/2019  og lov nr. 642 af 19/05/2020. Du kan finde reglerne i selskabsloven ved at klikke her.

Scroll to Top